top of page

Ny medarbejder

Denne side er lave for dig som har set vores stillingsopslag og er interesseret i lidt mere info om stillingen og Værestedet Perronen som organisation og arbejdsplads. God læselyst….

77B4060A-213C-4510-BA0C-673DD8261ED4_1_105_c.jpeg

Hvorfor er der en stilling ledig på Perronen?

Det er fordi Perronens leder gennem mange år, Jens Henriksen stopper 31. december 2021. Vores nuværende socialrådgiver Stina Ebbe overtager lederstillingen fra 1. januar 2022. Så på den måde bliver Stinas stilling ledig ved årsskiftet.

Hvor ligger Perronen egentlig?

Perronen ligger på byens gamle gasværksgrund i udkanten af bymidten. Guldborgsund Kommune ejer grunden og ejendommene. Vi disponerer, sammen med vores nabo på grunden, Nyk. F. Brandmuseum, over den 2000m2 store grund. Vi har til huse i hovedbygningen og disponerer desuden over en stor værkstedsbygning og et større garageanlæg. På grunden ligger brugernes egne opholdssteder og vi har en togvogn, som fungerer som cafe, stående i hjørnet af grunden.

Hvad er Perronens historie egentlig?

Perronen blev etableret i 1997. En flok frivillige ildsjæle havde sat sig for, at de mange socialt udsatte, som var tydelige i bybilledet, burde have deres eget sted, hvor de kunne opholde sig ugeneret og ikke være til gene for byens borgere. Kommunen bakkede ideen op og tildelte den af de frivillige ildsjæle nystiftede forening ”Foreningen for misbrugere og deres pårørende” adgang til stueetagen i det gamle gasværks hovedbygning. Fra et ”lille” værested de første par år, er Perronen vokset både i fysisk omfang og i antallet af brugere. I 2012 nåede Perronen en størrelse og en tiltagende anerkendelse af vores socialfaglige indsatser, at kommunen valgte at tilføre stedet økonomi til 2 fuldtidsstillinger. Det var og er en sjældenhed, når man tænker på, at Perronen er en privat forening.

 

Hvordan er det nu med frivillighed og omsorg?

Perronens bærende kraft er de mange frivillige. P.t. er der 25 frivillige, der får hverdagen til at fungere og som altid er der for brugerne. Det er de frivillige, der hver dag køber ind, laver mad, vedligeholder værestedet, står for samværs-og oplevelsesaktiviteterne for brugerne, står for Perronens offentlige arrangementer osv. De frivillige har en uhyre central rolle og Perronens ledelse vægter arbejdsmiljøet omkring de frivillige meget højt.

 

Nuvel, der er naturligvis også de to ansatte, men de varetager de professionelle social-og sundhedsfaglige indsatser og er også dem, der skal sikre rammerne omkring den hverdag, hvor de frivillige kan udføre deres arbejde.

En typisk frivillig er 60+ og vi har næsten lige mange mænd og kvinder. Det er også lidt af en sjældenhed.

 

Hvem er egentlig Perronens brugergruppe?

Den typiske bruger er en 45-årig mand/kvinde, enlig, på førtidspension, ensom, ofte med en psykisk overbygning og med en lang misbrugshistorik. Omkring 85% er mænd. Mange af vores brugere har tilknytning til kommunens misbrugsbehandlingscenter CFA.

 

Med meget få undtagelser er vores brugere alvorligt udfordret på alle hverdagsparametre. Det er især deres boligsituation, deres økonomi og det faktum, at det fleste gennem mange år ikke har haft kontakt til offentlige hjælpemyndigheder.

 

Antallet af daglige brugere svinger lidt fra år til år. I gennemsnit har vi mellem 25-45 brugere om dagen. På årsbasis er der 115-130 forskellige brugere, der benytter værestedet i varieret omfang. 

Er Perronens tilbud anderledes end andre værestedstilbud?

Det må vi nok svare ja til. Den mest markant forskel er, at vi tillader (som en af de få væresteder i landet overhovedet) øldrikning og hashrygning på udvalgte steder på matriklen og vi tillader almindelig rygning på udvalgte steder indendørs. Vi tillader ikke spiritus og hårde stoffer

 

For nogen kan det virke besynderligt, at vi tillader misbrug. Men det er vores klare holdning, at forbød vi alkohol og rygning, så kommer brugerne ikke. De ville samles andetsteds eller forblive derhjemme og det ville ikke være umuligt at tilbyde de indsatser vi kan tilbyde, når de er på værestedet. Vi støtter og hjælper de brugere, som ønsker hjælp til at komme ud af deres misbrug.

 

På de udvalgte steder holder brugerne selv justits med deres egne regler for ordentlig adfærd og de sørger også selv for vedligeholdelsen af de områder de disponerer over.

Samarbejdet med Guldborgsund Kommune.

Det er tunge problemstillinger vores brugere slås med i dagligdagen, så det er ofte meget omfattende indsatser, der skal til for at skabe en vej ud af problemerne. Det er som udgangspunkt problemstillinger som stedets personale ikke kan eller skal deale med alene. Perronen er trods alt et privat omsorgstilbud, uden offentlig forpligtigelse eller myndighed. Men at vi alligevel er en væsentlig del af en helhedsorienteret indsats, skyldes et enormt godt samarbejde med de kommunale myndigheder. 

 

Gennem de seneste år har Perronen udviklet en platform, hvor myndigheder, brugeren og os som støtte for brugeren, kan skabe ordentlige løsninger og få løsningerne effektueret, så brugeren reelt kommer til at opleve en forbedring. Det er en stor tillidsøvelse for alle parter og når det lykkes (og det gør det tit) så er det til enorm gensidig glæde for alle parter.

 

Værestedet Perronen er som omtalt et frivilligdrevet omsorgstilbud. Trods vores private organisationsform, har vi en driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune. Den sikrer stedets driftsgrundlag ved at stille bygninger og driftsøkonomi til rådighed for Perronens arbejde. Kommunen har ikke direkte indflydelse, men det omfattende samarbejde mellem Perronen og kommunen styres via en formel samarbejdsaftale.

Tryg og god stemning på værestedet.

Hverdagen for stedets brugere er hård og hovedparten har solide misbrugsproblematikker. Hverdagen på Perronen er derfor præget af påvirkede brugere. Det kan naturligvis være en udfordring for ansatte og frivillige, men det er uhyre sjældent, at det giver problemer. 

 

På værestedet er der en altid en rar og tryg stemning. Der er en rigtig god tone mellem ansatte, frivillige og brugerne. Perronen vægter trygheden og den gode stemning højt, så vi arbejder helte tiden med at udvikle stedets forskellige arbejds- og samværsmiljøer. B.la. har vi et Trivselsudvalg, hvor både ansatte, frivillige og brugere er repræsenteret. Deres opgave er at styrke og udvikle de gode miljøer bl.a. ved at lave en række fællesaktiviteter i og udenfor værestedet. Det kan være den årlige julefest eller den årlige grillaften. Det kan være en tur på Bakken, en fiske- eller cykeltur, et bankospil, bage boller, lave flødeboller eller udfolde sig med kreative aktiviteter f.eks. støber og maler vi betonfigurer. Alt kan næsten lade sig gøre, blot aktiviteten sikre alle en positiv oplevelse og er fremmende for den gode og hyggelige stemning på værestedet.

I

den årlige Brugertilfredshedsundersøgelse, hvor brugerne kan udtrykte deres mening om værestedet forskellige tilbud, svare hovedparten, at værestedet og de forskellige tilbud og aktiviteter, er væsentlige for deres hverdag og deres grundlæggende livskvalitet. De svarer især, at de større samværsaktiviteter, efterlader dem i en følelse af at være en velkommen og anerkendt del af et fællesskab. For at vedblive at have en høj tilfredsscore kræver det, at både lønansatte og frivillige er fuldt engageret og klar til at lægge personlige og faglige ressourcer i arbejdet.

 

Og så lidt om arbejdets rammer og indhold.

Som det fremgår af stillingsopslaget, søger vi en ny kollega til Stina, som har lyst til og forudsætninger for at tage et medansvar i det daglige arbejde for vores brugere. Det er en spændende men også udfordrende opgave at drifte et værested. Det er også udfordrende at støtte og hjælpe den enkelte brugers mulighed for at opnå forbedringer i sin livssituation, men samtidig meget opløftende når det lykkes.

 

På værestedet er der ingen lukkede døre og der er ingen kontor- eller ringetid. Som ansat er man blandt brugere og frivillige i hovedbygningens stueetage og selvom der er kontorer på 1. salen, så arbejder man ofte i stueetagen, hvor begge medarbejdere har en lille kontorplads. Hensigten er, at de ansatte er direkte tilgængelige, når brugere opholder sig i hovedbygningen. Så man skal som ansat være indstillet på, at man altid har brugere og frivillige omkring ørene og det derfor kan blive ganske hektisk en gang imellem. Naturligvis har vi en diskretionspolitik og er forpligtiget til at overholde tavshedspligten og Persondataloven. Derfor bruger vi også kontorerne ovenpå, hvis det er påkrævet.

Som medarbejder indgår man aktivt sammen med lederen i alle de opgaver, der præger stedets hverdag. Det er typiske driftsopgaver, hvor de frivilliges arbejde i køkkenet eller på de praktiske områder, skal støttes op om og der er socialfaglige opgaver, hvor det er brugerens ve og vel, der skal støttes op om. Der er naturligvis også administrative / økonomiske funktioner, som bliver en fast del af en ny medarbejders opgaver. Endvidere ledsager/bisidder vi brugerne (i det omfang det er muligt) i stort set alle forbindelser, hvor vi kan bidrage til at fremme brugernes sociale eller sundhedsmæssige tilstand. 

 

Værestedet Perronen er på alle mulige måder en speciel arbejdsplads og man skal som medarbejder kunne spille med mange bolde i løbet af dagen. Det kan være svært at nå alt det man gerne vil, men vi har den holdning, at vi fokuserer på og er glade for det vi når, i stedet for at være stresset over det vi ikke når.

 

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til socialrådgiver Stina Ebbe, tlf. 25 18 06 03 eller forretningsfører Jens Henriksen, tlf. 22 93 03 34. 

 

Ansøgning og CV sendes til Perronens hovedmail perronen.jfh@os.dk. Ansøgningsfrist fredag den 24. september 2021 kl. 12.00

Der afholdes samtaler tirsdag den 5. oktober 2021. Løn og ansættelsesvilkår efter konkret forhandling.

Du kan se stillingsopslaget her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5417184

Se videon om Perronen som arbejdsplads:

bottom of page